در چند ماه اخیر نمایندگی*های رسمی خودرو شرایط پر فرازو*نشیبی را سپری می*کنند و حتی رویای برخی از آنها که قصد ورود به بحث تولید را داشتند با مصوبه ممنوعیت واردات خودرو و اعمال تحریم*های آمریکا بر باد رفت. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو بر این عقیده ... ادامه ...