اما آنچه مشخص است قیمت*های عجیب و غریب *تایر در حاشیه بازار است که حتی برای بعضی سایزها به دو برابر هم رسیده و خود می*تواند مستمسک و دلیلی *برای بالابردن رسمی قیمت*ها در سال آینده باشد. ادامه ...