حتی اگر نگاه بدبینانه‏ ای به این تصمیم اخیر شهرداری نداشته باشیم، سرمایه ‏ای که باید برای خودروهای تازه*نفس صرف شود، قرار است تنها برای یک نمایش و تغییرچهره شهر آن هم برای سه*سال هزینه شود.* ادامه ...