در طول بیست سال گذشته صنعت هوانوردی تجاری در سیطره ایرباس و بوئینگ بوده است. هر یک از این دو شرکت دقیقا سهمی معادل 50درصد از بازار این صنعت را به خود اختصاص داده*اند. ادامه ...