عصر خودرو- شش سال پیش در چنین روزی دولت فرانسه در گزارشی به بررسی وضعیت مالی شرکت خودروسازی پژو پرداخت و اذعان کرد این شرکت در شرایط سختی قرار گرفته است اما اخراج کارکنان، راه حل مشکل نیست. ادامه ...